skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

INTERGENERATIONAL MOBILITY IN THE POST-1965 IMMIGRATION ERA: ESTIMATES BY AN IMMIGRANT GENERATION COHORT METHOD*

Park, Julie ; Myers, Dowell

Demography (pre-2011), May 2010, Vol.47(2), pp.369-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00703370 ; E-ISSN: 15337790

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...