skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Affordances, motivation, and the design of user interfaces

Karat, John ; Karat, Clare-Marie ; Ukelson, Jacob

Communications of the ACM, 01 August 2000, Vol.43(8), pp.49-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/345124.345141

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...