skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure and Band Alignment Engineering of CdS/TiO2/Bi2WO6 Trilayer Nanoflake Array for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting

Chen, Cheng ; Tian, Wei ; Xu, Weiwei ; Cao, Fengren ; Li, Liang

ChemElectroChem, 15 October 2019, Vol.6(20), pp.5248-5254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2196-0216 ; E-ISSN: 2196-0216 ; DOI: 10.1002/celc.201901459

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...