skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Engineering selective competitors for the discrimination of highly conserved protein-protein interaction modules

Rimbault, Charlotte ; Breillat, Christelle ; Genuer, Camille ; Crespillo, Sara ; Puente-Muñoz, Virginia ; Chamma, Ingrid ; Gauthereau, Isabel ; Dartigues, Benjamin ; Grillo-Bosch, Dolors ; Claverol, Stéphane ; Poujol, Christel ; Choquet, Daniel ; Mackereth, Cameron ; Sainlos, Matthieu

Nature Communications, Oct 2019, pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/s41467-019-12528-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...