skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Two eggs, two different constraints: a potential explanation for the puzzling intraclutch egg size dimorphism in E udyptes penguins

Poisbleau, Maud ; Dehnhard, Nina ; Demongin, Laurent ; Quillfeldt, Petra ; Eens, Marcel

Ecology and Evolution, Jul 2015, Vol.5(14), pp.2827-2838 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20457758 ; DOI: 10.1002/ece3.1543

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...