skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The relationship between ethical leadership and core job characteristics

Piccolo, Ronald ; Greenbaum, Rebecca ; Den Hartog, Deanne ; Folger, Robert

Journal of Organizational Behavior, Feb 2010, Vol.31(2/3), p.259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.627

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...