skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Challenges of Algorithm-Based HR Decision-Making for Personal Integrity

Leicht-Deobald, Ulrich ; Busch, Thorsten ; Schank, Christoph ; Weibel, Antoinette ; Schafheitle, Simon ; Wildhaber, Isabelle ; Kasper, Gabriel

Journal of Business Ethics, Jun 2019, pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697 ; DOI: 10.1007/s10551-019-04204-w

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...