skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phenomenological modelling of non-volatile memory threshold voltage shift induced by nonlinear ionization with a femtosecond laser

Chiquet, Philippe ; Chambonneau, Maxime ; Postel-Pellerin, Jérémy ; Canet, Pierre ; Idda, Guillaume ; Grojo, David

Scientific Reports (Nature Publisher Group), May 2019, Vol.9, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-43344-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...