skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Study of the Use of Variables in Information Retrieval User Studies

Yuan, Weijing ; Meadow, Charles T

Journal of the American Society for Information Science, 1999, Vol.50(2), p.140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8231 ; E-ISSN: 1097-4571

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...