skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

La démarche GéoBIM : de la gestion du territoire à celle d'un bâtiment

Sarafinof, Dimitri ; Mistre, Arnaud ; Picinbono, Guillaume ; Vallet, Bruno ; Heydel, Laurent

Responsabilité & Environnement, Apr 2019, Issue 94, pp.42-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12684783 ; E-ISSN: 22718052

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...