skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Electronic transport in planar atomic-scale structures measured by two-probe scanning tunneling spectroscopy

Kolmer, Marek ; Brandimarte, Pedro ; Lis, Jakub ; Zuzak, Rafal ; Godlewski, Szymon ; Kawai, Hiroyo ; Garcia-Lekue, Aran ; Lorente, Nicolas ; Frederiksen, Thomas ; Christian, Joachim ; Sanchez-Portal, Daniel ; Szymonski, Marek

Nature Communications, Apr 2019, Vol.10, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/s41467-019-09315-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...