skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Man Versus Machine: Resisting Automation in Identity-Based Consumer Behavior

Leung, Eugina ; Paolacci, Gabriele ; Puntoni, Stefano

JMR, Journal of Marketing Research, Dec 2018, Vol.55(6), p.818 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222437 ; E-ISSN: 15477193 ; DOI: 10.1177/0022243718818423

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...