skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding Media Cultures: Social Theory and Mass Communication

Elliott, Anthony

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Vol.30(1), pp.182-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...