skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Psychological Testing in Personnel Selection, Part II: The Refinement of Methods and Standards in Employee Selection

Scroggins, Wesley ; Thomas, Steven ; Morris, Jerry

Public Personnel Management, Summer 2008, Vol.37(2), pp.185-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00910260 ; E-ISSN: 19457421

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...