skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trial of dynamic signature verification for a real-world identification solution

Gifford, M ; Edwards, N

BT Technology Journal, Apr 2005, Vol.23(2), p.259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0022-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...