skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Eye tracking -- A new interface for visual exploration

O. K. Oyekoyaf. W. M. Stentiford

BT Technology Journal, Jul 2006, Vol.24(3), p.57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0076-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...