skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

To Question or Accept? How Status Differences Influence Responses to New Epistemic Technologies in Knowledge Work

Anthony, Callen

Academy of Management. The Academy of Management Review, Oct 2018, Vol.43(4), p.661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03637425 ; E-ISSN: 19303807

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...