skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Instructor Presence in Online Courses and Student Satisfaction

Richard Ladyshewsky

International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 01 January 2013, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1931-4744 ; DOI: 10.20429/ijsotl.2013.070113

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...