skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating a cross-layer approach for routing in Wireless Mesh Networks

Iannone, Luigi ; Fdida, Serge

Telecommunication Systems, Mar 2006, Vol.31(2-3), pp.173-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10184864 ; DOI: 10.1007/s11235-006-6519-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...