skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Building identity-based security associations for provider-provisioned virtual private networks

Masmoudi, Khaled ; Afifi, Hossam

Telecommunication Systems, Dec 2008, Vol.39(3-4), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10184864 ; DOI: 10.1007/s11235-008-9123-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...