skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Information Technology and Organizations: Strategies, Networks, and Integration

Mutch, Alistair

The Journal of Management Studies, Vol.38(2), pp.317-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222380 ; E-ISSN: 14676486

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...