skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

RESPIRATORY STATUS RELATED TO PESTICIDES EXPOSURE IN A RURAL AREA OF TRANSYLVANIA

Lovász, Maria-Elisabeta ; Zeic, Alexandru

Aerul si Apa. Componente ale Mediului, 2013, pp.508-515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067743X ; E-ISSN: 23444401

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...