skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Training Classifiers with Shadow Features for Sensor-Based Human Activity Recognition

Fong, Simon ; Song, Wei ; Cho, Kyungeun ; Wong, Raymond ; Wong, Kelvin

Sensors, 2017, Vol.17(3), p.476 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s17030476

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...