skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The system software development for Prime Focus Spectrogrsph on Subaru Telescope

Shimono, Atsushi ; Tamura, Naoyuki ; Sugai, Hajime ; Karoji, Hiroshi; Karoji, Hiroshi (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 9, 2012

DOI: 10.1117/12.926139

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...