skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Scale for the Phase Diagram of Quantum Chromodynamics

Gupta, Sourendu ; Luo, Xiaofeng ; Mohanty, Bedangadas ; Ritter, Hans ; Xu, Nu; Xu, Nu (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 19, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1126/science.1204621

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...