skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Experimental study of exclusive 2H(e,e'p)n reaction mechanisms at high Q2

Egiyan, K S ; Asryan, G ; Gevorgyan, N ; Griffioen, K A ; Laget, J M ; Kuhn, S E ; Adams, G ; Amaryan, M J ; Ambrozewicz, P ; Anghinolfi, M ; Audit, G ; Avakian, H ; Bagdasaryan, H ; Baillie, N ; Ball, J P ; Baltzell, N A ; Barrow, S ; Batourine, V ; Battaglieri, M ; Bedlinskiy

Physical review letters, 29 June 2007, Vol.98(26), pp.262502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; PMID: 17678084 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...