skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Problems of Realizing the Right to Collect and Present Evidence by Parties to a Criminal Proceeding

Kostenko, Roman

Legal Concept = Pravovaya Paradigma, Jun 2018, Vol.17(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 25878115 ; DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2018.2.18

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...