skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Atomic Chemistry In Turbulent Astrophysical Media I: Effect of Atomic Cooling

Gray, William ; Scannapieco, Evan ; Kasen, Daniel; Kasen, Daniel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 5, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/0004-637X/801/2/107

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...