skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the Clustering of Compact Galaxy Pairs in Dark Matter Haloes

Wang, Yiran ; Brunner, R; Brunner, R (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 30, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stu1562

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...