skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rearrangement of valence neutrons in the neutrinoless double-β decay of Xe136

Szwec, S. V ; Kay, B. P ; Cocolios, T. E ; Entwisle, J. P ; Freeman, S. J ; Gaffney, L. P ; Guimaraes, V ; Hammache, F ; Mckee, P. P ; Parr, E ; Portail, C ; Schiffer, J. P ; de Sereville, N ; Sharp, D. K ; Smith, J. F ; Stefan, I; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

Physical Review C, 15 November 2016, Vol.94(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2469-9985 ; E-ISSN: 2469-9993 ; DOI: 10.1103/PhysRevC.94.054314

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...