skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Semi-inclusive charged-pion electroproduction off protons and deuterons: Cross sections, ratios, and access to the quark-parton model at low energies

Asaturyan, R ; Ent, R ; Mkrtchyan, H ; Navasardyan, T ; Tadevosyan, V ; Adams, G. S ; Ahmidouch, A ; Angelescu, T ; Arrington, J ; Asaturyan, A ; Baker, O. K ; Benmouna, N ; Bertoncini, C ; Blok, H. P ; Boeglin, W. U ; Bosted, P. E ; Breuer, H ; Christy, M. E ; Connell, S. H ; Cui, Y ; Dalton, M. M ; Danagoulian, S ; Day, D ; Dunne, J. A ; Dutta, D ; El Khayari, N ; Fenker, H. C ; Frolov, V. V ; Gan, L ; Gaskell, D ; Hafidi, K ; Hinton, W ; Holt, R. J ; Horn, T ; Huber, G. M ; Hungerford, E ; Jiang, X ; Jones, M ; Joo, K ; Kalantarians, N ; Kelly, J. J ; Keppel, C. E ; Kubarovsky, V ; Li, Y ; Liang, Y ; Mack, D ; Malace, S. P ; Markowitz, P ; Mcgrath, E ; Mckee, P ; Meekins, D. G ; Mkrtchyan, A ; Moziak, B ; Niculescu, G ; Niculescu, I ; Opper, A. K ; Ostapenko, T ; Reimer, P. E ; Reinhold, J ; Roche, J ; Rock, S. E ; Schulte, E ; Segbefia, E ; Smith, C ; Smith, G. R ; Stoler, P ; Tang, L ; Ungaro, M ; Uzzle, A ; Vidakovic, S ; Villano, A ; Vulcan, W. F ; Wang, M ; Warren, G ; Wesselmann, F. R ; Wojtsekhowski, B ; Wood, S. A ; Xu, C ; Yuan, L ; Zheng, X; Thomas Jefferson National Accelerator Facility, Newport News, VA (United States) (Corporate Author)

Physical Review. C, Nuclear Physics, 01 January 2012, Vol.85(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0556-2813 ; E-ISSN: 1089-490X ; DOI: 10.1103/PhysRevC.85.015202

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...