skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

First-principles phase stability, bonding, and electronic structure of actinide metals

Soderlind, P; Soderlind, P (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 25, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.elspec.2013.11.009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...