skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modeling and Analysis of SiNW BioFET as Molecular Antenna for Bio-Cyber Interfaces towards the Internet of Bio-NanoThings

Kuscu, Murat ; Akan, Ozgur; Akan, Ozgur (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 12, 2015

DOI: 10.1109/WF-IoT.2015.7389134

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...