skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating the Dynamic Behavior of Database Applications

He, Zhen ; Darmont, Jérôme; Darmont, Jérôme (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 2, 2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.4018/jdm.2005040102

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...