skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Measurements of the Separated Longitudinal Structure Function F_L from Hydrogen and Deuterium Targets at Low Q^2

Tvaskis, V ; Tvaskis, A ; Niculescu, I ; Abbott, D ; Adams, G ; Afanasev, A ; Ahmidouch, A ; Angelescu, T ; Arrington, J ; Asaturyan, R ; Avery, S ; Baker, O ; Benmouna, N ; Berman, B ; Biselli, A ; Blok, H ; Boeglin, W ; Bosted, P ; Brash, E ; Breuer, H ; Chang, G ; Chant, N ; Christy, M ; Connell, S ; Dalton, M ; Danagoulian, S ; Day, D ; Dodario, T ; Dunne, J ; Dutta, D ; Ent, R ; Fenker, H ; Frolov, V ; Gaskell, D ; Garrow, K ; Gilman, R ; Gueye, P ; Hafidi, K ; Hinton, W ; Holt, R ; Horn, T ; Huber, G ; Jackson, H ; Jiang, X ; Jones, M ; Joo, K ; Kelly, J ; Keppel, C ; Kuhn, J ; Kinney, E ; Klein, A ; Kubarovsky, V ; Liang, M ; Liang, Y ; Lolos, G ; Lung, A ; Mack, D ; Malace, S ; Markowitz, P ; Mbianda, G ; Mcgrath, E ; Mckee, D ; Mckee, P ; Meekins, D ; Mkrtchyan, H ; Moziak, B ; Napolitano, J ; Navasardyan, T ; Niculescu, G ; Nozar, M ; Ostapenko, T ; Papandreou, Z ; Potterveld, D ; Reimer, P ; Reinhold, J ; Roche, J ; Rock, S ; Schulte, E ; Segbefia, E ; Smith, C ; Smith, G ; Stoler, P ; Tadevosyan, V ; Tang, L ; Telfeyan, J ; Todor, L ; Ungaro, M ; Uzzle, A ; Vidakovic, S ; Villano, A ; Vulcan, W ; Wang, M ; Warren, G ; Wesselmann, F ; Wojtsekhowski, B ; Wood, S ; Yan, C ; Yuan, L ; Zheng, X ; Zihlmann, B ; Zhu, H; Zhu, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 8, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevC.97.045204

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...