skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Emulating Simulations of Cosmic Dawn for 21cm Power Spectrum Constraints on Cosmology, Reionization, and X-ray Heating

Kern, Nicholas ; Liu, Adrian ; Parsons, Aaron ; Mesinger, Andrei ; Greig, Bradley; Greig, Bradley (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 24, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3847/1538-4357/aa8bb4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...