skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Good Governance and Development in Botswana - The Democracy Conundrum

Ghebremusse, Sara

Law and Development Review, 2018, Vol.11(2), pp.913-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21946523 ; E-ISSN: 19433867 ; DOI: 10.1515/ldr-2018-0041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...