skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

El Derecho A Decidir Y El Principio DemocrÁtico

Aranda, José

Teoría y Realidad Constitucional, 2016, Issue 37, pp.477-497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 11395583 ; E-ISSN: 21748950

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...