skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

EL ARTÍCULO 155 CE Y LA LO 15/2015, DE 17 DE OCTUBRE DE REFORMA DE LA LOTC: ¿INELUDIBLE RECIPROCIDAD O CÍRCULO PERVERSO?

Hernández, Esther

Teoría y Realidad Constitucional, 2016, Issue 37, pp.529-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 11395583 ; E-ISSN: 21748950

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...