skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Political autonomy and independence: Theory and experimental evidence

Abbink, Klaus ; Brandts, Jordi

Journal of Theoretical Politics, July 2016, Vol.28(3), pp.461-496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-6298 ; E-ISSN: 1460-3667 ; DOI: 10.1177/0951629815571150

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...