skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Targeting G protein-coupled receptor signaling at the G protein level with a selective nanobody inhibitor

Gulati, Sahil ; Jin, Hui ; Masuho, Ikuo ; Orban, Tivadar ; Cai, Yuan ; Pardon, Els ; Martemyanov, Kirill ; Kiser, Philip ; Stewart, Phoebe ; Ford, Christopher ; Steyaert, Jan ; Palczewski, Krzysztof

Nature Communications, May 2018, Vol.9, pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/s41467-018-04432-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...