skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Author Correction: nr3c1 null mutant zebrafish are viable and reveal DNA-binding-independent activities of the glucocorticoid receptor

Facchinello, N ; Skobo, T ; Meneghetti, G ; Colletti, E ; Dinarello, A ; Tiso, N ; Costa, R ; Gioacchini, G ; Carnevali, O ; Argenton, F ; Colombo, L

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Mar 2018, Vol.8, pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-21745-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...