skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vocal Access to a Newspaper Archive: Assessing the Limitations of Current Voice Information Access Technology

Crestani, Fabio

Journal of Intelligent Information Systems, Mar 2003, Vol.20(2), p.161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09259902

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...