skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

THE TRANSFORMATION OF CARICATURE: A READING OF GILLRAY'S THE LIBERTY OF THE SUBJECT

Haywood, Ian

Eighteenth - Century Studies, Winter 2010, Vol.43(2), pp.223-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00132586 ; E-ISSN: 1086315X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...