skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

M&A Performance and Economic Impact: Integration and Critical Assessment of Methodological Approach

Andriuskevicius, Karolis

Trendy Ekonomiky a Managementu, 2017, Vol.11(29), pp.9-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18028527 ; E-ISSN: 23366508 ; DOI: 10.13164/trends.2017.29.9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...