skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The evaluation of the EU trade with Russia based on the analysis of selected indices: Revealed comparative advantages, intra-industry trade and trade intensity

Kašťáková, Elena ; Baumgartner, Boris

Business and Economic Horizons, 2017, Vol.13(4), pp.428-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18041205 ; E-ISSN: 18045006 ; DOI: 10.15208/beh.2017.30

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...