skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

NoDB: Efficient Query Execution on Raw Data Files

Alagiannis, Ioannis ; Borovica-Gajic, Renata ; Branco, Miguel ; Idreos, Stratos ; Ailamaki, Anastasia

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Dec 2015, Vol.58(12), p.112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...