skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A new integrated methodology using modified Delphi-fuzzy AHP-PROMETHEE for Geospatial Business Intelligence selection

Hanine, Mohamed ; Boutkhoum, Omar ; Agouti, Tarik ; Tikniouine, Abdessadek

Information Systems and eBusiness Management, Nov 2017, Vol.15(4), pp.897-925 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16179846 ; E-ISSN: 16179854 ; DOI: 10.1007/s10257-016-0334-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...