skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sovereignty and Authenticity: Manchukuo and the East Asian Modern

Lachmann, Richard

The American Journal of Sociology, Vol.109(4), pp.1040-1042 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...