skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Automating Visual Language Generation

Crimi, C ; Guercio, A ; Pacini, G ; Tortora, G ; Tucci, M

IEEE Transactions on Software Engineering, Oct 1990, Vol.16(10), pp.1122-1135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/32.60293

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...